Piesakies "Mediķu turnīrs" turnīram

Dalībnieks #1
Dalībnieks #2

Ar šī pieteikuma aizpildīšanu piekrītu, savu personas datu izmantošanai un apstrādei SIA “Brazīlija” un neiebilstu, ka mani personas dati tiek uzglabāti ar mērķi sniegt pakalpojumu. Saņemtos fizisko personu datus SIA “Brazīlija” apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu [ES]2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK [Vispārīgā datu aizsardzības regula].

Vairāk skatīt te.